Návrh územního plánu Jiren veřejně projednán, na připomínky běží sedmidenní lhůta

V Jirnech byl dnes veřejně projednán návrh územního plánu obce. Jeho součástí je i územní rezerva pro skladovací haly v blízkosti Zelenče. Rezerva však leží na orné půdě nejvyšší kvality, jejíž vyjmutí z půdního zemědělského fondu je prakticky nemožné a musí být dokladováno veřejným zájmem. Proti územnímu plánu nyní mohou být v sedmidenní lhůtě podány písemné námitky.

odůvodnění územního plánu je uvedeno že „rezerva je vymezena z důvodu potenciálního rozšíření stávajícího technologického parku v delším časovém horizontu, s ohledem na ekonomický vývoj a udržitelný rozvoj“. Zastavitelnost ploch může být potvrzena až po zdárném zákonném procesu. Vyčlenění této rezervy na veřejném projednání napadl Petr Miencil, předseda spolku V Zelenči jsme doma (VZJD) s tím, že „považuje tento krok za absolutně nelogický vzhledem k tomu, že půdu bonity 1 nelze vyjmout bez předchozího řízení o vynětí ze zemědělského půdního fondu, kde lze veřejný zájem jen stěží obhájit“.

Územní rezerva R.01 pro lehký průmysl a R.02 pro ochrannou zeleň

Autor územního plánu architekt Ivan Vavřík k tomu uvedl, že „rezerva byla převzata z původního územního plánu“.  Územní rezerva se však poprvé objevila až v návrhu změny číslo 9 územního plánu, jejíž proces schvalování Jirny přerušily. Podle místostarostky Jiren Šárky Hanušové bylo proto toto území ponecháno v územním plánu jako rezerva. Podle názoru některých jirenských zastupitelů musí obec ponechat v územním plánu tuto rezervu, aby ji nezažaloval vlastník pozemků: „My v současné době, když ta rezerva tam byla už dávno navržená, nemůžeme ji nyní škrtnout z důvodu, že bychom mohli být osočeni ze znehodnocení pozemků a znehodnocení záměru. To znamená, že bychom pak mohli být napadení za ušlý zisk.“

Faktem ovšem zůstává, že přerušením schvalování změny územního plánu číslo 9 se územní rezerva pro skladové haly do územního plánu Jiren dostává poprvé až teď. Plány na výstavbu dalších skladových hal v dotčeném území v říjnu 2017 připomínkovalo prostřednictvím podpisové akce spolku V Zelenči jsme doma téměř 800 obyvatel Zelenče a své podpisy připojilo také na 250 lidí přímo z Jiren. Na veřejném projednávání jirenského územního plánu bylo přítomno šest zelenečských zastupitelů včetně starosty a místostarosty. Michael Husinec při odchodu uvedl: „ Ano, bude schválen územní plán, kde bude, nebo nebude rezerva. Kdokoliv si může požádat o změnu územního plánu a tam se prostě musí narazit na zákon a ochranu půdy.“ Petr Miencil za spolek VZJD dodal: „Spolek nyní jako zástupce veřejnosti požádá občany o podpis námitek – zákon nám ukládá zajistit minimálně 200 podpisů.“

Ondřej Kopa