Podchody pod tratí v Zelenči za dva roky

Letos začnou hlavní stavební práce na optimalizaci železniční tratě z Prahy do Lysé. V Zelenči se počítá s výstavbou několika podchodů pod tratí. Hlavní stavební práce se však Zelenče dotknou až za dva roky. S dlouhodobými výlukami ale musíme počítat už od příštího roku, kdy se například začne budovat nový železniční most přes Labe. Na podrobnosti k opravám na naší trati jsme se zeptali mluvčího Státní správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) Marka  Illiaše.

Jak jsou v letošním roce naplánovány práce v rámci optimalizace trati v úseku mezi Prahou a Lysou nad Labem? 

Traťový úsek Praha – Vysočany – Lysá n. L. je rozdělen do pěti samostatných staveb. U rekonstrukce železniční stanice Lysá n. L. jsou v současnosti přerušeny projekční práce z důvodů vypracování nových studií na proveditelnost trati Praha – Mladá Boleslav – Liberec a aktualizaci studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín. U úseku z Lysé do Čelákovic čekáme na ukončení soutěže na zhotovitele.  U úseku ze Mstětic do Vysočan předpokládáme zahájení v září tohoto roku. Zahájení stavby ze Mstětic do Čelákovic se předpokládá v roce 2022. Přípravné práce na úseku z Čelákovic do Lysé budou zahájeny 2. dubna. Hlavní práce, se kterými budou spojeny dlouhodobé výluky, jsou zde naplánovány od března 2020 do konce roku 2021. Považujte však tyto termíny zatím za plánované. Některé úseky ještě soutěžíme a vliv na ně také mohou mít i klimatické podmínky v době výstavby. Současně bychom rádi touto cestou požádali o pochopení a toleranci ze strany obyvatel po dobu provádění stavebních prací a věříme, že zvýšená spolehlivost, vyšší počet vlaků a nižší zatížení obyvatel hlukem ze železniční dopravy za dočasné nepohodlí stojí.

Jaký vliv budou mít tyto práce na zpoždění vlaků? Kdy jsou naplánovány výluky na trati?

Na optimalizaci Lysá n. L. – Čelákovice jsou plánovány dlouhodobé výluky od 2. 3. 2020 do 28. 11. 2021. Nepředpokládá se zavedení náhradní autobusové dopravy. Zpoždění vlaků lze očekávat v řádu minut. Stavba úseku Mstětice – Praha-Vysočany přes Zeleneč bude letos zahájena přípravnými pracemi bez dlouhodobých výluk. Budou probíhat práce na provizorním zabezpečovacím zařízení a předpokládají se jen  krátkodobé výluky pro realizaci základů trakčního vedení.  Významnější výluky lze očekávat až od června příštího roku. Samotná optimalizace trati bude realizována až do přelomu roku 2023/2024. Plán výstavby bude upřesněn po zadání stavby zhotoviteli.

Kdy bude SŽDC budovat podchody pod tratí v Zelenči? Jak jsou tyto podchody naplánovány, budou bezbariérové?

V Zelenči by měly hlavní práce probíhat od třetího čtvrtletí v roce 2021. Podchod pro cestující u železniční stanice bude vyřešen novým podchodem pod oběma kolejemi v návaznosti na nové kolejové řešení a nové nástupiště. Novým podchodem se zlepší komfort a bezpečnost cestujících s přístupem na nástupiště. Bezbariérový přístup na nástupiště je zajištěn přes blízký železniční přejezd, a není tak součástí tohoto podchodu. Nový podchod pod tratí vznikne také na propojení ulic K Feroně a Kopretinová. Tento záměr vznikl v souvislosti s novou občanskou výstavbou v dané lokalitě obce a také není řešen bezbariérově. Třetí podchod je navržen kilometr a půl dále ve směru na Horní Počernice vzhledem k požadavku obce Zeleneč. Podchod má zajistit propojení výhledové cyklostezky vlevo trati se stávající cyklostezkou podél komunikace Zeleneč – Horní Počernice. Další vybavení podchodu a napojení na komunikace není součástí této stavby. 

Plán nástupišť v Zelenči s řešením podchodu železniční trati s přístupem k vlaku

Bude zachována budova nádraží ve Mstěticích? Kdy a jak se promění mstětické nádraží v přestupní terminál?

Stávající výpravní budova bude demolována z důvodu kolize s novým návrhem staničních kolejí. Bude vybudován podchod pro cestující, který umožní mimoúrovňový přechod cestujících přes koleje na nově vybudované ostrovní nástupiště s přístřešky. Podchod bude řešen bezbariérově s přístupovými chodníky a schodišti. Navržená plocha zastřešení je dimenzována dle špičkové frekvence cestujících. Objemy cestujících byly převzaty z Analýzy přepravního trhu, ze studie proveditelnosti optimalizace trati Lysá and Labem – Praha Vysočany, které obsahují výhledové obraty cestujících v průměrném dnu v roce 2020.

Kdy a proč se bude stavět nový železniční most přes Labe mezi Čelákovicemi a Lysou?

V roce 2020 plánujeme vybudovat provizorní přeložku přes Labe. Nová dvoukolejná konstrukce mostu by měla být postavena v roce 2021. Most v Čelákovicích přes Labe je rekonstruován s ohledem na jeho technický stav, věk a neexistenci stezek na mostní konstrukci. Z těchto důvodů je  navržena rekonstrukce vodorovné nosné konstrukce i spodní stavby.

Vizualizace nového mostu přes Labe v Čelákovicích

Kdy je naplánována výstavba zastávky na Rajské zahradě?

Nová železniční zastávka Praha-Rajská zahrada bude situována v bezprostřední blízkosti stejnojmenné stanice metra linky B. Dojde tak ke zlepšení přestupních vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy – železniční a městskou hromadnou dopravou, resp. integrace železniční dopravy do městské dopravy. Přístup na tuto zastávku bude zajištěn pomocí nově navrhované lávky vedoucí přes ulici Chlumeckou a zároveň samotnou železniční trať do ulice Borská v oblasti Na Hutích. Předpoklad výstavby je rok 2011–2022. V případě, že lávka nebude zrealizována /investice Hlavního města Prahy/ v souběhu s realizací optimalizace trati, nedojde ke zprovoznění nové zastávky a některé vybrané části projektu, např. schodiště z ostrovního nástupiště na tuto lávku, informační systém, budou muset být zrealizovány následně v rámci této podmiňující stavby.

Plán železniční zastávky Rajská zahrada

Co se v rámci optimalizace stane s budovou nádraží ve Vysočanech, které je snad v nejhorším stavu ze všech pražských nádraží?

Stávající výpravní budova, která je v současné době nevhodně umístěna uprostřed kolejiště stanice, bude demolována a nahrazena novou odbavovací budovou umístěnou na úrovni vstupu do podchodu z ulice Paříkovy. Nová budova podstatně zvýší komfort pro cestující. Nástupiště jsou navržena tři, dvě ostrovní s délkou 302 a 300 m a jedno vnější s délkou 200 m a výšky 550 mm nad temenem kolejnice. Ochranu čekajících cestující bude zajištěna zastřešením na všech nástupištích. Všechna nástupiště jsou propojena zrekonstruovaným a rozšířeným podchodem v nové poloze, zároveň vytvářející pěší propojení mezi ulicemi Paříkova/Podnádražní a U Vinných sklepů. Bezbariérový přístup na nástupišťe zajistí eskalátory a výtahy.

Plány přestavby nástupišť a nádraží Praha-Vysočany

Kdy bude optimalizace trati ukončena a co přinese cestujícím?

Práce mezi Vysočany a Lysou n. L. by měly být ukončeny v roce 2024. Cílem stavby je přispět k vytvoření kvalitního systému železniční dopravy, který by v integraci a návaznosti s již vybudovanou sítí ČR a s železniční sítí sousedních států mohl obstát v silné konkurenci především silniční dopravy. Výsledkem by mělo být zvýšení traťové rychlosti, zkrácení cestovní doby, zvýšení propustnosti trati a bezpečnosti cestujících. Dojde také k náhradě zastaralého zabezpečovacího a sdělovacího zařízení novou technologií umožňující dálkové řízení provozu.

Děkuji za odpovědi. Redakčně zkrátil a upravil Ondřej Kopa