Vzpomínky na zelenečský 1. máj

Komunistické oslavy, kterých jsme se museli účastnit už jako žáci základní školy a i později jako „pracující lid“ byly akce „dobrovolně povinné“. Jako pionýři jsme chodívali v kroji do prvomájových průvodů, v rukách mávátka, s nimiž jsme zdravili přítomné na tribuně. Nosily se tehdy rudé vlajky, balonky, obrázky mírových holubic a transparenty s nejrůznějšími hesly.

V průvodu jely také alegorické vozy, na jejichž korbách se pyšnily nejrůznější artefakty socialistických úspěchů. Vše doprovázela radostná budovatelská hudba z místních tlampačů. TAKZVANÁ „MLÁDEŽ NOVÁ – MLÁDEŽ GOTTWALDOVA“! Ve škole jsme se učili, jak zvítězila dělnická třída a jak my, naše generace, vybuduje socialismus. Doma jsme slyšeli, jak tuhle těžkou dobu prožívají rodiče, příbuzní, sousedé a další spoluobčané. Naučili jsme se skrývat emoce, abychom ve škole obstáli. Vzpomínky na školní roky jsou těmito zážitky naplněny. Já jsem si s chutí přečetla záznamy májových oslav v kronice obce, kde je střízlivě popisuje tehdejší kronikář.

MÁJOVÉ OSLAVY V ZELENČI – PAMĚTNÍ KNIHA
ROK 1946

Oslavy Máje 1946 se konaly společně v Brandýse nad Labem. Zeleneč dle programu ONV měl společné oslavy s přiřčenými obcemi v Brandýse nad Labem. Jiné obce měly společný projev dle určení, např. v Čelákovicích, Kostelci, Všetatech, atd. Tímto uspořádáním předešlo se tříštění Národní fronty a zároveň se tím podpořila snaha o stranické a občanské soužití. Předvečer Květnové revoluce, v sobotu 4. května 1946, zaplály vzpomínkové ohně na celém území Čsl. republiky. Zde zapálená vatra místním sborem hasičským „u křížku“. Počasí tomu dni přálo. Oslava 1. výročí Květnové revoluce, konala se v Zelenči 5. května 1946. Dopoledne byla sloužena polní mše u kapličky na návsi, kterou vykonal svémyslický pan farář Dörner. Odpoledne se pak měla konati vlastní slavnost u pomníku padlých, avšak bouře a deštivé počasí všechno pokazilo.

ROK 1947

V sobotu 30. dubna 1947 byla v Zelenči vzpomínková slavnost k výročí za padlé a umučené v Německu. Ve 20 hod. shromáždili se na rozcestí „u křížku“: Svaz Národní revoluce, Sbor dobrovolných hasičů, Skauti a jen malá část zdejších občanů. Před zapálením symbolického ohně pronesl svémyslický farář vzpomínkovou řeč. Zapěním státní hymny byla slavnost zakončena. Toho dne a zvláště večer foukal ledový východní vítr. Dne 4. května posvěcen byl zvonek do kapličky na návsi, který byl slit zásluhou zdejšího záduší. Téhož dne dopoledne v 11 hod. byl u zastávky sraz všech občanů, kteří se zúčastnili květnového povstání se zbraní v ruce. V uzavřeném vojenském útvaru odpochodovali k pomníku padlých. Zapáleny byly řecké ohně a pronesl řeč k významu dne pan Herold. Poté byl přečten slib věrnosti Svaz národní revoluce Čsl. republice. Zazpívána národní hymna a vztyčena vlajka. Ve 12 hodin započalo pak vyvěšování vlajek v obci a prvně se ozval zvonek, toho dne posvěcený, svým lahodným hlasem. Ve 12.30 hod. dvě minuty ticha, kterými byla uctěna památka padlých a umučených. Odpoledne ve 14 hod. byl sraz zdejších korporací a občanstva i v krojích u zastávky. Průvod prošel obcí k památníku padlých vedený hudbou p. Musila, v čele se státní vlajkou. Zde pak promluvil za zdejší Osvětovou radu pan řídící O. Pavlík – řeč, v níž vzpomněl II. výročí našeho osvobození. Projev byl zakončen státní hymnou. Počasí toho dne bylo chladné, takže vystoupení Sokola a Junáka na hřišti sportovního klubu se nekonalo. Večer ve 20 hod. sehrála zdejší ochotnická scéna divadelní hru Fr. Veselovského „Národ pod křížem“ v sále U Lva. Všechna místa byla obsazena. Touto výstižnou hrou z doby okupace, která je nám výstrahou pro budoucnost, byla oslava II. výročí květnové revoluce zakončena.

Štafetový běh s pochodní z Konětop, kterážto obec byla Němci v okupaci vypálena, byl pořádán 7. května 1947 ve 21 hod. a byla zapálena vatra „u křížku „ v Zelenči. „Den vítězství“ oslaven byl dne 11. května 1947 lidovou veselicí v sále pana Lva. Hudba p. Musila.

ROK 1948

Letošní 1. máj – svátek práce, slavil se společně v Brandýse nad Labem. Politické strany Národní fronty odešly společně v průvodu na jmenovaný Tábor lidu do Brandýsa nad Labem. Průběh této slavnosti byl klidný, za hojné účasti zdejších občanů. Počasí toho dne se obrátilo. Západní vítr přinesl déšť, v prvním náporu s krupkami. Teplota tento den +20st. C.

ROK 1949 

Jasně vycházející slunko v časných ranních hodinách dne 1. května 1949 bylo předzvěstí velkých oslav Svátku práce na celém území ČSR. V Zelenči bylo zdejší občanstvo po několik dní předem upozorněno místním rozhlasem na pořádání společných oslav 1. máje v Brandýse nad Labem. Domy byly vyzdobeny státními vlajkami, též vlajkami sovětskými. Sraz občanstva a korporací byl v 7 hod. u zdejší železniční zastávky. Organizace průvodu ujal se Akční výbor Národní fronty v Zelenči. Uspořádání průvodu bylo velmi vkusné. V čele průvodu neseny byly velké vlajky ČSR, sovětská a SČM, které v záři ranního slunce působily mohutným dojmem. Za vlajkami šly v odstupech ženy v pracovních oblecích, nesouce v ověnčeném kruhu znázorněnou holubici míru. Dále za nimi šli muži se standartami a nosiči obrazů našich a sovětských státníků. Hudba p. Musila v počtu 18ti osob byla chlouba, která sklidila úspěch před hlavní tribunou v Brandýse nad Labem – alegorický vůz znázorňující paroloď, vezoucí velké portréty Klementa Gottwalda a J. V. Stalina /výrobek KSČ v Zelenči/. Opět následovala standarta, kde bylo vyjádřeno splnění plánů zásobovacích z obce Zelenče. Velmi pěkný početný průvod se ubíral přes Svémyslice, Dřevčice , Brandýs nad Labem do Staré Boleslavi, kde bylo seřadiště pro přikázané obce.

Odtud se pochodovalo zpět do Brandýsa nad Labem na náměstí, kde se konal májový projev. Rozměrné náměstí stalo se přehlídkou zde shromážděných dělníků, zemědělců, vojska, SNB, dělnické milice a nesčetného množství praporů a vlajek. Pozorně a s vážností vyslechnuty byly projevy činitelů ONV a OAVNF, které zakončeny byly státními hymnami. Oslavy výročí Národní revoluce se letos nekonaly. Z rozhodnutí UAVNF bylo vydáno letos prohlášení, aby den 9.květena byl dnem pracovním, protože prací nejlépe jest uctěna památka našich hrdinů a naše osvobození. Domy v Zelenči nebyly tak hojně oproti jiným létům ozdobeny prapory, ač k tomu bylo zdejší občanstvo místním rozhlasem vyzváno. Ráz 1. máje 1949 byl opět jiný než vloni. Snaha o celonárodní jednotu projevila se zcela znatelně. Pracující a inteligence letos společně vedle sebe bez rozdílu s vědomím a nadějí, že bude lépe v naší drahé republice.

Tento zápis učinil nový kronikář Josef Hlaváček

Iva Feltlová