Zastupitelstvo upravilo návrh dopravních opatření v některých ulicích

Zelenečské zastupitelstvo včera schválilo vypracování upraveného návrhu dopravních opatření, která od začátku září zjednosměrnila provoz v některých ulicích. Nový návrh by měl dopravní projektant zpracovat v nejkratším možném termínu do 4. října. Jednosměrky mají zůstat v ulicích Kasalova, Studentská, Karla Čapka, Jiráskova a Revoluční. V ulicích Tyršova a Olbrachtova by měl být umožněn vjezd obyvatelům ulice z obou stran. Pravděpodobně zde bude nově značka průjezd zakázán nebo vjezd zakázán s dodatkovou cedulí umožňující vjezd dopravní obsluze a rezidentům. V ulici Školní se zatím jednosměrka zruší. Ve všech zjednosměrněných ulicích navíc bude dodatková cedule upozorňující řidiče na obousměrný provoz cyklistů.      

Zastupitelstvo jednalo o nových dopravních opatřeních téměř tři hodiny za rekordní účasti veřejnosti, kdy si přišlo vyslechnout návrhy nebo diskutovat více než padesát obyvatel Zelenče. Starosta na úvod zdůvodnil návrh dopravních opatření s tím, že „doprava narůstá, různé uzavírky z důvodů rekonstrukce komunikací nebo mostů v okolních obcích směřují tranzitní dopravu přes Zeleneč a neukázněnost některých řidičů je neúnosná.“ Proto také v polovině července obec požádala dopravní inspektorát o konzultaci k návrhu změny místní úpravy. Po této konzultaci zpracoval projektant finální verzi, která byla součástí vyhlášky vydané 29. srpna.

Jak starosta uvedl, reakce od občanů jsou pozitivní i negativní. Správní orgán obdržel připomínky a námitky především z ulice Olbrachtova a U Rybníka. Na obecní úřad byla po zavedení přechodné úpravy doručena petice s podpisy 71 občanů s pozitivní reakcí na úpravu v ulici Revoluční a Karla Čapka a také petice podepsaná 28 občany proti zavedení jednosměrek v ulicích Tyršova, Olbrachtova, Jiráskova a Wolkerova. Šest občanů odeslalo na obecní úřad e-mail, tři s negativní a tři s pozitivní odezvou. Odbor dopravy na Městském úřadě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav obrdžel k termínu včerejšího zasedání připomínky a námitky celkem 31 občanů.

Zastupitel Jiří Skřivan, který bydlí v jedné z dotčených ulic, k tomu poznamenal: „Byl jsem hlavním signatářem petice. Ne proti jednosměrkám, to je špatný výraz, ale jako občan jsem byl pobouřen, že jsem to nevěděl a jako zastupitel nechápu, že jsem o tom nevěděl.“ Starosta uvedl, že je to věcí obecního úřadu a zastupitelé to nemají v pravomoci: „Vůbec neříkám, že jsme se o tom neměli bavit. Měli jsme se o tom bavit, protože bychom předešli takovým věcem.“

Autor návrhu zastupitel Michal Gazdo k tomu následně řekl: „Ty podklady k tomuto návrhu netrvaly týden, to se neupeklo za pár dní. … My jsme ten úkol rozdělili na dvě roviny, jak nějakým způsobem ochránit páteřní komunikace a druhá věc zabránit tranzitu, který je z okolních vesnic a potažmo ochránit obytnou zónu. Samozřejmě já připouštím, že každá změna přináší nějaký komfort a nějaký, v uvozovkách, diskomfort někomu jinému. Podotýkám, že je to první etapa… snažili jsme se o to, aby to řešení bylo koncepční.“

Zastupitel Ondřej Kopa se připojil k názoru, že postup, kdy nebyla vyhláška předem diskutována s lidmi, kterých se týká, byl chybou a na veřejném zasedání mimo jiné uvedl: „Bereme velmi vážně připomínky obyvatel  ulice Karla Čapka, stejně jako registrujeme podporu z Revoluční ulice. Na druhou stranu registrujeme nesouhlas jiných obyvatel. Zjednosměrnění v Čapkově ulici ponechme a na těch dalších ulicích bychom se měli shodnout… My to bereme jako začátek a pojďme se bavit o dalších opatřeních, jako je semafor ve Mstětické ulici a pojďme velmi vážně diskutovat o zřízení obecní policie… A když už mluvíme o dopravě, tak zamezme divokému parkování v Kmochově ulici.“

Usnesení, které iniciuje vypracování upraveného návrhu dopravních opatření v Zelenči, podpořilo devět zastupitelů a jeden se zdržel hlasování. Nový návrh musí nejprve zpracovat projektant. Pak bude předložen dopravnímu inspektorátu k odsouhlasení a poté k vyjádření pro podání nové žádosti. V případě kladného vyjádření policie bude stávající návrh obecné povahy stažen zpět.

Zastupitelé včera také vzali na vědomí rezignaci Vladimíra Kováříka na post uvolněného zastupitele a Karla Kuta na členství ve finančním výboru, oba zůstávají řadovými členy zastupitelstva.

Petra Moravečková