Beton a plech nebo půda? Spolek vyzývá k podpisu další petice proti halám u Zelenče

V uplynulém týdnu se konalo opakované veřejné projednání Návrhu územního plánu obce Jirny. Ten navzdory námitkám širokého okruhu odpůrců počítá s vytvořením územní rezervy pro plochy výroby a skladování směrem k Zelenči. Spolek „V Zelenči jsme doma“, který se dlouhodobě snaží vymezení rezervy a tím i její budoucí překlopení v daný záměr zvrátit, připravuje podání námitek. Online petici připravenou spolkem za tři dny podepsalo více než 270 obyvatel Zelenče a okolních obcí včetně samotných Jiren. Námitky a připomínky k návrhu tohoto územního plánu musejí být podány v sedmidenní lhůtě od projednání, která vyprší ve čtvrtek 22. dubna.

Plánovaná územní rezerva navazuje na stávající průmyslovou zónu u poděbradské silnice a má zabrat tu nejúrodnější zemědělskou půdu v celkovém rozsahu téměř 25 hektarů. Přestože k Zelenči je toto území blíže než k Jirnám, které od zástavby hal v severozápadním cípu jejich katastru odděluje dálnice D11, je zřejmé, že degradace půdy a krajiny, nárůst dopravy, zvýšení hladiny hluku, dopravní zácpy na již zatížených silnicích a další budou mít negativní dopad na obce a obyvatele v celé oblasti.

„Zabránit uvedení územních rezerv v územním plánu je hodně důležitý moment, jak zvrátit výstavbu dalších hal a ztrátu úrodné půdy. Jakmile se totiž takové využití pozemku dostane do platného územního plánu, je už problematické záměr a realizaci využití pozemku zvrátit,“ vysvětlila Alena Bauerová ze spolku V Zelenči jsme doma, proč spolek opětovně připravuje podání námitek a oslovuje veřejnost s další petiční akcí. „Podpora široké veřejnosti je velmi důležitá. Petici je možné podepsat online na http://www.e-petice.cz/halyjirny nebo na podpisových arších, které jsou umístěny v Zelenči v obchodu U Štěpánky, v koloniálu U Součků a na obecním úřadě, a to do 21. 4. 2021 do 16 hodin,“ dodala.

Návrh ÚP Jirny v minulosti opakovaně připomínkovaly spolky, obce a další subjekty včetně Hlavního města Prahy, jehož námitky zahrnovaly zejména negativní vliv na objem generované dopravy, nepřiměřený zábor zemědělské půdy a volné krajiny vedoucí až k nežádoucímu srůstání obcí. V Zelenči už v roce 2017 vymezení rezervy odmítlo prostřednictvím podpisové akce spolku V Zelenči jsme doma na 800 obyvatel a k petici se přidalo také 250 lidí z Jiren. Petiční akce zorganizované v souvislosti s veřejným projednáním návrhu v letech 2019 a 2020  získaly dohromady více než 900 podpisů. V roce 2020 podala připomínky také obec Zeleneč s tím, že nesouhlasí se salámovou metodou parcelace území a jeho přeměnou na sklady a logistická centra a zastupitelstvo se vymezuje proti výstavbě dalších skladů na daném území.

Veřejné projednání Návrhu územního plánu obce Jirny se naposledy konalo v minulém týdnu 15. dubna, předtím v lednu 2020 a o rok dříve v lednu 2019. Autor územního plánu architekt Ivan Vavřík k návrhu tehdy sdělil, že „rezerva byla převzata z původního územního plánu“.  Poprvé se však objevila až v návrhu změny číslo 9 územního plánu, jejíž proces schvalování Jirny přerušily. Podle místostarostky Jiren Šárky Hanušové bylo proto toto území ponecháno v územním plánu jako rezerva.

Předseda obecního spolku V Zelenči jsme doma Petr Miencil k plánované územní rezervě již dříve uvedl: „Vynětí tak velkého množství půdy ze zemědělského půdního fondu by muselo posvětit ministerstvo životního prostředí. Navíc je třeba prokázat veřejný zájem na likvidaci pole, který by musel převážit nad ponecháním půdy pro zemědělskou činnost. Doufáme, že k této místní tragédii nikdy nedojde. Půda, která se tvořila tisíce let, by byla snesena a odvezena jinam. Zelenečským by nezbývalo než každý den hledět na haly, zvládat hustou kamionovou dopravu, nést následky souvisejícího hluku, světelných a exhalačních emisí.“ 

Simona Kopová